Actiereglement en bepalingen

Deze regels zijn van toepassing op de “Win een CHOUFFE 40 krat” actie die georganiseerd wordt door BRASSERIE D’ACCHOUFFE, met maatschappelijke zetel te Achouffe 32, 6666 Houffalize, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0429.312.102, hierna genoemd “Brasserie d’Achouffe”, behorende tot de groep DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.764.903, hierna genoemd “Duvel“.

 

Artikel 1 – Duur

De actie begint op 17 oktober 2022 en gaat door totdat de voorraad (100 kratten CHOUFFE 40) strekt.

 

Artikel 2 – Deelnemers

2.1. De actie staat open voor alle personen die tussen 01/01/1982 en 31/12/1982 geboren zijn en die hun identiteitskaart in de Chouffe shop tonen (worden 40 jaar in 2022).

2.2. De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de actie : a) werknemers van Brasserie d’Achouffe of van Brasserie d’Achouffe verbonden ondernemingen en hun marketingadviseurs, alsook hun familieleden die op hetzelfde adres wonen, en b) elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de organisatie van de actie.

 

Artikel 3 – Fraude

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Brasserie d’Achouffe zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere Brasserie d’Achouffe acties of wedstrijden.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1. De prijzen voor de actie zijn 100 kratten van 24 flessen CHOUFFE40.

Elke deelnemer kan maximaal één krat krijgen.

4.2. De prijzen liggen vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Brasserie d’Achouffe zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden.

 

Artikel 5 – Verloop van de actie

5.1. De eerste 100 personen geboren tussen 01/01/1982 en 31/12/1982 die hun identiteitskaart tonen in de Chouffe shop tijdens de openingsuren, krijgen 1 krat van 24 flessen CHOUFFE40 (principe “first come, first served”).

5.2. De Chouffe shop is gevestigd in Achouffe 32, 6666 Houffalize. De openingsuren zijn als volgt:

Tijdens het schooljaar: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
In juli en augustus: van 10 tot 18 uur.
In het weekend en op feestdagen: van 10 tot 18 uur

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Brasserie d’Achouffe, de werknemers ervan of elke derde partij, die meewerkt aan deze actie, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor mogelijk verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze actie, inclusief de deelname aan de actie en de uitreiking van de prijs.

6.2. Brasserie d’Achouffe kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de actie voor om het even welke reden.

6.3. Brasserie d’Achouffe behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

6.4. Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Antwerpen (inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Nederlands recht geregeld worden.

 

Artikel 7 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de actie en de procedure ervan zal afgewezen worden.

 

Artikel 8 – Bescherming van uw Persoonsgegevens

8.1. Brasserie d’Achouffe is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze actie en verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De deelnemers vinden meer informatie hieromtrent op de website van Brasserie d’Achouffe: http://www.chouffe.com/disclaimer.

8.2. Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Brasserie d’Achouffe zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze actie (een lijst bijhouden van degenen die hun prijs hebben opgehaald, om dubbele deelname te voorkomen). Brasserie d’Achouffe zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze actie en maximum tot 3 weken na het einde van de actie.

8.3. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, verwijdering of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met Brasserie d’Achouffe. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van verwijdering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de verwerking, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd.

8.4. De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.

 

Artikel 9 – Aanvaarding actieregels

Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze actieregels, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de actie te garanderen.