PRIVACYBELEID ACHOUFFE

Dataprivacy is van groot belang voor ACHOUFFE. we willen daarom open en transparant communiceren over hoe ACHOUFFE omgaat met je persoonlijke gegevens. dit privacy beleid heeft tot doel u te informeren over de persoonlijke gegevens die ACHOUFFE verzamelt, waarom we dergelijke gegevens verzamelen, hoe we omgaan met de gegevens die u ons bezorgt en wat uw rechten zijn.

1. Wie verwerkt uw gegevens?

Het Belgisch bedrijf, ACHOUFFE, dochteronderneming van DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.764.903, hierna genoemd “ACHOUFFE“ is de verwerkingsverantwoordelijke en de beheerder onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming van de persoonlijke gegevens die u bij ons indient.

2. Welke informatie verzamelen wij van u?

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u aan ons wilt verstrekken of die we nodig hebben om onze diensten aan u te verlenen. Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn.

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die ACHOUFFE nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer). Als u ons uw telefoonnummer hebt meegedeeld zal u alleen door ons bedrijf telefonisch (of door sms/mms als u ons uw Gsm-nummer hebt meegedeeld) gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt;

 • Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres). Let op: we slaan geen betalings- of creditcardgegevens op. De betalingsgegevens gebruiken we uitsluitend in verband met uw aankoop van ACHOUFFE-producten;

 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij ACHOUFFE (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en -antwoord);

 • Consumentenfeedback , waaronder informatie die u deelt met ACHOUFFE over uw ervaring met ACHOUFFE producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met ACHOUFFE producten);

 • Demografische informatie (uw geboortedatum, leeftijd, geslacht);

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan ACHOUFFE niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving).

3. Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen:

 • Bestellingen : om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan. We gebruiken deze informatie om uw transactie te verwerken, uw aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de bezorging, retourzendingen en andere problemen met betrekking tot de aankoop van uw ACHOUFFE producten. Het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.

 • Onderhoud van uw account : om uw accounts bij ACHOUFFE te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of beloningsprogramma’s die verbonden zijn met uw account. Het is ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

 • Consumentendienst : om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon. Het is ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.
 • Reclameberichten : om reclameberichten te versturen, énkel als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten. Het is ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

Indien u in dergelijke situatie verkiest om de gevraagde persoonsgegevens niet vrij te geven, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de site of dat wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden.

ACHOUFFE kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Direct marketing : énkel indien u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten.

 • Personalisering: ACHOUFFE kan persoonsgegevens combineren met gegevens die afkomstig zijn om een vollediger beeld van u als consument, waarmee ACHOUFFE u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn (het organiseren van wedstrijden, het verzenden van nieuwsbrieven).

 • Optimalisatie van de website: ACHOUFFE verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de website verder op punt te stellen.

 • Andere specifieke doeleinden : We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de ACHOUFFE sites, om audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek, indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven..

4. Delen we uw persoonsgegevens ?

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarden aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. ACHOUFFE kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens ACHOUFFE, met inbegrip van het aanbieden van de ACHOUFFE sites en de diensten die voor u beschikbaar zijn (zoals levering). Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

ACHOUFFE eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

ACHOUFFE deelt dus alleen gegevens die nodig zijn om uw producten te laten werken of om onze diensten te kunnen leveren.

5. Direct marketing

Als klant kan u énkel geselecteerde promotionele e-mails ontvangen over het aanbod van ACHOUFFE indien u zich hiervoor expliciet heeft akkoord verklaard.

Als u geen berichten meer wilt ontvangen van ACHOUFFE, dan kunt u zich te allen tijde:

Wij sturen u dan geen mailing of nieuwsbrieven meer. Indien u op enig tijdstip beslist om geen commerciële of promotionele informatie meer te ontvangen met betrekking tot onze eigen producten of diensten of met betrekking tot de producten of diensten van onze verbonden vennootschappen of onze zakenpartners kan u zich ten alle tijden uitschrijven.

6. Wat zijn uw rechten

 • Recht op informatie, toegang en inzage

U heeft het recht om aan ACHOUFFE te verzoeken om inzage van en rectificatie van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw gegevens. U heeft meer bepaald het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en in de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties, indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen.

 • Recht op correctie

De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. U heeft daarom het recht om uw gegevens te rectificeren.

 • Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, verstrekt aan ACHOUFFE, in een gestructureerde, gangbare en ‘machineleesbare’ vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien dit technisch mogelijk is.

 • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

U heeft het recht van ACHOUFFE zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en ACHOUFFE is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld (zoals bijv. een geplaatste bestelling).

 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht van ACHOUFFE de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer:

 • de juistheid van de persoonsgegevens door U wordt betwist, gedurende een periode die ACHOUFFE in staat stelt de juistheid van deze persoonsgegevens te controleren;

 • de verwerking onrechtmatig is en U zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

 • ACHOUFFE de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar U heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • Recht van bezwaar

U kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden in zoverre de gegevensverwerking niet noodzakelijk is voor wettelijk voorgeschreven verplichtingen en voor normale werking van de onderneming. ACHOUFFE staakt de verwerking van de persoonsgegevens dan, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden (zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een Arbeidsovereenkomst).

7. Cookie erbij?

Bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer u met ons contact heeft.

Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, “cookies” en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser ACHOUFFE opent (welke pagina’s worden bezocht en hoe intensief onderdelen van ACHOUFFE worden gebruikt). Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en jij fijn kunt winkelen maakt ACHOUFFE gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vind je op ons “cookie beleid”.

8. Veiligheid

ACHOUFFE doet inspanningen om de passende waarborgen in orde te handhaven en om ervoor te zorgen dat de veiligheid, integriteit en privacy van de gegevens en persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt niet wordt misbruikt. Bij het verloop van de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij redelijke maatregelen om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

Wij gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over u kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. Bovendien zijn uw gegevens tijdens de doorgifte via internet beveiligd met encryptie. Bovendien wordt uw wachtwoord versleuteld opgeslagen en kan het niet meer leesbaar gemaakt worden, wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt, ook niet door ACHOUFFE zelf.

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Eurocard zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Ingenico dat instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van ACHOUFFE krijgen uw krediet kaart nummer of andere gegevens niet te zien.

Voor vragen over de veiligheid van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@antwerpcitybrewery.be .

9. Links naar andere website

De Site kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u de Site verlaat en een andere website bezoekt, is het mogelijk dat andere privacy praktijken worden gehanteerd en dat er een ander privacy beleid van toepassing is waarover ACHOUFFE geen controle heeft en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

10. Bewaring

ACHOUFFE bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de diensten en ondersteuning van uw product, voor het uitvoeren van transacties die u heeft aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren.

Zo kunnen we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met ACHOUFFE gedurende een redelijke periode bijhouden om bijvoorbeeld uw bestelling op te volgen. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor ze werden bewaard, zullen we deze op een veilige manier vernietigen en/of verwijderen.

11. Kinderen

Deze website is niet bedoeld voor of gericht op individuen die niet de wettelijke leeftijd van 18. Wij verzamelen niet doelbewust informatie van dergelijke individuen. Zij kunnen de diensten van deze Site dus alleen gebruiken in aanwezigheid van een ouder of voogd en alleen met hun toestemming.

Als na een melding van een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier, blijkt dat een kind jonger dan 18 jaar ten onrechte op onze site is geregistreerd met behulp van valse gegevens, zullen we de account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze registratie verwijderen.

12. Wettelijke vereisten

ACHOUFFE kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als ACHOUFFE te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

13. Bedrijfsoverdracht

In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van ACHOUFFE door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van ACHOUFFE wordt bijgehouden maar ook gehouden zijn tot dezelfde verplichtingen ten aanzien van uw persoonsgegevens als ACHOUFFE.

14. Doorgifte Gegevens (buiten EER)

ACHOUFFE heeft passende mechanismen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen wanneer deze internationaal worden doorgegeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Uw bescherming is daarom gewaarborgd.

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Zone.

15. Inwerkingtreding en aanpassingen

Deze policy werd gecreëerd op en is in werking sinds 25/05/2018.

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk ogenblik (delen van) deze policy te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te verifiëren teneinde kennis te nemen van de meest recente versie van deze policy, aangezien uw voortgezet gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen aan deze bepalingen zal betekenen dat u deze wijzigingen aanvaardt. Wij zullen echter nooit retroactief belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming daarvoor te vragen.

16. Vragen?

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons door het sturen van e-mail naardataprotection@antwerpcitybrewery.be.