Wedstrijdreglement en bepalingen

“CHOUFFE & LES CABANES DE RENSIWEZ”

Deze regels zijn van toepassing op de ‘Chouffe & Les Cabanes de Rensiwez, wedstrijd die georganiseerd wordt door Brasserie D’Achouffe, dochteronderneming van DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.764.903, hierna genoemd “Chouffe“ of “Duvel”.

Gagnez une nuitée aux Cabanes de Rensiwez avec CHOUFFE

Artikel 1 – Duur

1.1 – Deze wedstrijd zal beginnen op 30 januari 2020 en zal eindigen op 6 februari 2020. Dit is een tijdelijke campagne zonder aankoopverplichting.
1.2 – De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in Artikel 5 hieronder.

Artikel 2 – Deelnemers

2.1 – De wedstrijd staat open voor iedereen die ten minste 18 jaar oud is en die domicilie heeft in België, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden. Brasserie d’Achouffe behoudt zich het recht voor om een kopie van het identiteitsbewijs te vragen.
2.2 – De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers van de Brasserie d’Achouffe of bedrijven die verbonden zijn aan Brasserie d’Achouffe en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

Artikel 3 – Fraude

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Brasserie d’Achouffe zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere Brasserie d’Achouffe wedstrijden.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 – De prijs van de wedstrijd is 1 nacht voor twee personen tijdens de week in de “Cabanes de Rensiwez”.
4.2 – De prijs ligt vast en is dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens is de prijs persoonsgebonden, Brasserie d’Achouffe zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden.
4.3 – Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs.

Artikel 5 – Wedstrijd

5.1 – 1 deelnemer kan een nachtje voor twee personen in de Cabanes de Rensiwez winnen volgens deze wedstrijdformule:

  • De deelnemers moeten ‘commenten’ op de Facebook post met een woordspeling waarin ‘Chouffe’ wordt vermeld;
  • De deelnemers moeten drie mensen ‘taggen’ in hun post;
  • Iedere deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de actie.

5.2 – De selectie van de winnende inzendingen zal, in overeenstemming met dit Artikel 5, uitgevoerd worden door de Brasserie d’Achouffe jury, naar hun goeddunken en zonder enige verplichting voor Brasserie d’Achouffe om enige motivering voor te leggen aan de deelnemers wat het selectieproces of de selectiebeslissingen betreft.

Artikel 6 – Communicatie

Er zal geen enkele communicatie zijn over de wedstrijd naast de deelname zelf, noch per brief, noch per telefoon of e-mail.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 – Brasserie d’Achouffe, de werknemers ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.
7.2 – Deelnemen aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, in het bijzonder met betrekking tot technische prestatie, het risico op storingen en, meer algemeen gezien, de risico’s die verbonden zijn met elke verbinding met en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde details tegen mogelijke omleidingen en de risico’s op besmetting met virussen die mogelijk aanwezig zijn in het netwerk. Duvel, de werknemers ervan, of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor fouten zoals:
Fouten bij internetoverdrachten; verkeerde hantering van het internet of de gebruikte software; de gevolgen van virussen, bugs, afwijkingen, technische fouten; of alle fouten aan technische hardware of software. Voorgaande opsomming is niet uitputtend.
7.3 – Brasserie D’Achouffe kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke reden. Dit is eveneens van toepassing op elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die kan voortkomen uit een verbinding met de site. Alle deelnemers moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun persoonlijke details en software programma’s op hun computer te beschermen tegen elke soort besmetting. De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de verbinding met de Brasserie d’Achouffe pagina op Facebook en voor de deelname aan de wedstrijd.
7.4 – Brasserie d’Achouffe behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.
7.5 – Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Antwerpen (inclusief het vredegerecht)

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 9 – Identificatie

Alle deelnemers moeten zichzelf identificeren door hun persoonlijke contactgegevens via een privébericht op het Facebook-account van de Brasserie d’Achouffe. De persoonlijke gegevens die ingegeven worden in dergelijke mail naar Brasserie d’Achouffe zullen exclusief en onherroepelijk bepalen wie de handeling tot deelname gesteld heeft en bijgevolg de identiteit van de rechtmatige winnaar bepalen.

Artikel 10 – Bekendmaking

De winnaars worden uiterlijk op 6 februari 2020 gecontacteerd.

Artikel 11 – Bescherming van uw persoonsgegevens

Brasserie d’Achouffe is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De kandidaten vinden meer informatie hieromtrent op de website van Duvel: www.duvel.com/fr-be/disclaimer.

Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Brasserie d’Achouffe zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). Brasserie d’Achouffe zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, wissing of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met Duvel. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd. Raadpleeg het beleid van Duvel hieromtrent op http://www.duvel.com/en-be/disclaimer.

De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.

Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.