Wedstrijdreglement en bepalingen

« WIN EEN CHOUFFE GOURMET 2021 »

Deze regels zijn van toepassing op de “WIN EEN CHOUFFE GOURMET 2021” wedstrijd die georganiseerd wordt door BRASSERIE D’ACHOUFFE, met maatschappelijke zetel te Achouffe 32, 6666 Houffalize; hierna genoemd “Brasserie d’Achouffe”, behorende tot de groep DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonkdorp 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.764.903, hierna genoemd “Chouffe” of “Duvel Moortgat “.

 

Artikel 1 – Duur
1.1 Deze wedstrijd zal beginnen op 18 MEI 2021 en zal eindigen op ten laatste 31 DECEMBER 2021 om 24h00. Deze data kunnen echter van winkel tot winkel verschillen en zijn dus niet bindend. Dit is een tijdelijke campagne zonder aankoopverplichting.

1.2 De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in Artikel 5 hieronder.

Artikel 2 – Deelnemers
2.1 De wedstrijd staat open voor iedereen die ten minste 18 jaar oud is en die domicilie heeft in België, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden. Brouwerij Chouffe behoudt zich het recht voor om een kopie van het identiteitsbewijs te vragen.

2.2 De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers van de Brouwerij Chouffe of bedrijven die verbonden zijn aan de Brouwerij Chouffe en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

Artikel 3 – Fraude
In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Brouwerij Chouffe zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere CHOUFFE wedstrijden.

Artikel 4 – Prijzen
4.1 De prijzen van de wedstrijd zijn:
• Exclusieve Chouffe Gourmet
• Eén Gourmet ticket kan worden gewonnen per winkel.
• Elke deelnemer kan maximum 1 Chouffe Gourmet winnen
4.2 De prijzen liggen vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Brouwerij Chouffe zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden..

Artikel 5 – Wedstrijd
5.1 Deelnemers kunnen de prijzen winnen volgens deze wedstrijdformule:

De klant zal een wedstrijdformulier moeten invullen met de volgende gegevens:

Naam* Voornaam* Geboortedatum Telefoon / GSM*
• In welk jaar werd in Brasserie d’Achouffe voor het eerst La Chouffe gebrouwen?*
• Wat is het aantal formulieren in deze urne aan het einde van de Wedstrijd?* (subsidiaire vraag).
De winnaar is degene die de twee vragen correct heeft beantwoord of degene die de eerste vraag correct heeft beantwoord en wiens antwoord op de subsidiaire vraag het dichtst bij het juiste antwoord komt. In het geval van een gelijkspel tussen winnaars, zal de organisator loten.

Artikel 6 – Communicatie
Er zal geen enkele communicatie zijn over de wedstrijd aan de deelnemer naast de deelname zelf, noch per brief, noch per telefoon of e-mail, noch via andere media. De Brouwerij behoudt zich wel het recht om over de wedstrijd te publiceren op sociale mediakanalen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1. Brouwerij Chouffe, de werknemers ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.
7.2. Brouwerij Chouffe behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, met inbegrip van overmacht, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst. Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.
7.3. Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Antwerpen (inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Belgisch recht geregeld worden.
7.4. Brasserie d’Achouffe zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen in verband met deze wedstrijd.

Artikel 8 – Klachten
Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 9 – Identificatie
De persoonlijke gegevens op het inschrijfformulier bepalen uitsluitend en onveranderlijk wie het inschrijfformulier heeft ingevoerd en daarmee de identiteit van de legitieme winnaar.

Artikel 10 – Bekendmaking winnaars
De winnaars zullen telefonisch gecontacteerd worden na afloop van de Wedstrijd en ten laatste op 15 januari 2022. Winnaars hebben 5 dagen om te reageren en hun akkoord over de gewonnen prijs te bevestigen. Nadien wordt een nieuwe winnaar, de volgende in de ranglijst van de resultaten gecontacteerd onder dezelfde voorwaarden.

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgegevens
Brasserie d’Achouffe is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De kandidaten vinden meer informatie hieromtrent op de website van de Brouwerij Chouffe:

Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Brouwerij Chouffe zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). Brouwerij Chouffe zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, verwijdering of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met Brouwerij Chouffe. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd.

Raadpleeg het beleid van Brouwerij Chouffe met betrekking tot de cookies ook op https://chouffe.com/nl-be/disclaimer.

De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.

De deelnemende winkels/etablissementen ontvangen geen persoonlijke gegevens van de deelnemers van deze wedstrijd.
Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Het wedstrijdreglement zal ook beschikbaar zijn in de winkels.

Artikel 13 – Publicatie
Alle winnaars gaan ermee akkoord dat hun namen kunnen worden gepubliceerd op de Facebook-pagina van Brouwerij Chouffe, het Instagram-account en op de website chouffe.com, zonder expliciete voorafgaande toestemming.