Privacybeleid

1. Introductie

Duvel Moortgat kan uw persoonsgegevens verwerken in verschillende situaties, met name wanneer:

 • u een van zijn websites of social media profiel bezoekt,
 • u een (online) aankoop doet,
 • u zich abonneert op de nieuwsbrief,
 • u bezoekt de sites en kantoren,
 • u neemt deel aan een evenement dat het organiseert of waarvan het een commerciële partner is,
 • u neemt deel aan een wedstrijd die het organiseert,
 • u vertegenwoordigt (of bent) een leverancier, een klant (bars, restaurants, enz.), of een zakenpartner,
 • u solliciteert naar een functie.

Met dit beleid wenst Duvel Moortgat de regels en principes te specificeren die het hanteert bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

“Verwerking” betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die wordt toegepast op persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte proces (zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, enz.).

Dit beleid is in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, en het bijzonder Verordening (EU) 2016 /679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: de “AVG”).

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de AVG, is de Belgische vennootschap Duvel Moortgat, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Breendonk-Dorp 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, provincie Mechelen, onder ondernemingsnummer 0400.764.903.

3. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens die door Duvel Moortgat kunnen worden verwerkt, zijn de volgende:

Categorieën Niet-limitatieve lijst van voorbeelden
Identificatiegegevens Naam, voornaam, geboortedatum, talen, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, foto’s/video’s, …
Navigatie-informatie IP-adres, bekeken pagina(‘s), hoe vaak, op welk tijdstip,…
Financiële informatie Rekeningnummer, betalingswijze, bankinstelling, vergoeding, enz.
Informatie over het beroepsleven Functie, werkplek, studie, opleiding, carrièrepad, enz.
Informatie over het persoonlijke leven Deelname aan een evenement of wedstrijd, bestellingen op de webshop, bezoeken aan de brouwerij, …
Correspondentie E-mails, brieven, online formulieren, …

Duvel Moortgat verwerkt enkel persoonsgegevens die adequaat, relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en zorgt ervoor dat deze juist zijn en, indien nodig, geactualiseerd zijn.

4. Doeleinden en rechtsgronden

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor verschillende legitieme doeleinden die worden vermeld in de tabel in Bijlage 1, waarin de rechtsgrond wordt gespecificeerd waarop elk van deze doeleinden is gebaseerd.

5. Categorieën van ontvangers

Duvel Moortgat kan voor de verwerking van bepaalde gegevens een beroep doen op sub-verwerkers, zoals dienstverleners op het gebied van gegevensopslag, -beheer en -analyse. Duvel eist van hen dat zij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy, waaronder de AVG. Hiervoor wordt steeds een contract afgesloten tussen Duvel Moortgat en elke sub-verwerker.

Met het oog op de internationale organisatie van de activiteiten van Duvel Moortgat, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan groepsentiteiten en sub-verwerkers die gevestigd zijn in een land van de Europese Unie of buiten de Europese Unie. In het geval van een doorgifte naar een land buiten de Europese Unie worden speciale maatregelen getroffen om de bescherming en veiligheid van deze gegevens te waarborgen.

6. Beveiliging van de verwerking van uw gegevens

Duvel Moortgat neemt passende technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een adequate beveiliging van persoonsgegevens en de bescherming ervan tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, alsook tegen onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging. De sub-verwerkers waarop Duvel een beroep doet voor de verwerking van persoonsgegevens bieden voldoende garantie met betrekking tot de uitvoering van deze maatregelen.

7. Hoe lang we uw gegevens bewaren

Duvel Moortgat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor elk doel. Voor meer details u de tabel in Bijlage 1 raadplegen.

8. Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht om, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de AVG, het volgende te doen:

 • Duvel Moortgat verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, om deze te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking ervan te beperken;
 • hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm,
 • deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder hinder van Duvel Moortgat;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben;
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben een inbreuk op de AVG vormt.

9. Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten, u een verzoek om informatie sturen via deze link: https://login.mission-rgpd.com/moovapps/easysite/workplace/demande-droit?token=UkhWMlpXdz0%3D&lg=en